Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky Sollbanky, a. s. k běžnému účtu

 

  1. Běžný účet Sollbanky, a. .s. je určen všem právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím
  2. Žadatel o založení účtu předkládá:

         a) Vyplněnou smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu

         b) Vyplněný podpisový vzor k běžnému účtu

         c) Částku prvního vkladu v min. výši 1000,- Kč

3. Způsob jednání za majitele účtu i oprávnění dalších osob k disponování s peněžními prostředky na účtu se uvádí v podpisovém vzoru

4. Komunikace majitele účtu nebo disponentů s bankou se uskutečňují:

         a) Osobní návštěvou banky

         b) Telefonicky

         c) Prostřednictvím e-mailem

         d) Písemně (korespondenčně) na adresu banky

5. Veškeré informace o zúčtování sděluje banka majiteli účtu písemně a zasílá poštou

6. Základní sadu dokladů pro hotovostní a bezhotovostní platební styk obdrží majitel účtu spolu se Smlouvou o otevření a vedení běžného účtu

7. Doklady musí být vyplněny čitelně černou nebo tmavě modrou barvou. Nesmějí být vyplněny fixem ani obyčejnou tužkou. Škrtání, přepisování, mazání ani jiné změny údajů nejsou dovoleny

8. Banka přijímá na účet hotovostní i bezhotovostní vklady, vyplácí z účtu hotovosti a provádí příkazy k převodu až do výše minimálního disponibilního zůstatku na účtu v souladu s těmito podmínkami. Za nepovolení přečerpání peněžního prostředku na účtu odpovídá majitel účtu a účet je v tomto případě úročen debetní úrokovou sazbou.

9. Příkazy k úhradě podepsané shodně s platným podpisovým vzorem se podávají písemně na bankou stanovených tiskopisech.

10. Dnem účinnosti příkazu k úhradě se rozumí den, kdy majitel účtu nebo disponent splnil všechny podmínky k uskutečnění převodu, a to:

         a) Vyplnil příkaz k úhradě v souladu s těmito podmínkami

         b) Předloží příkaz úhradě ve lhůtě stanovené bankou

         c) Zajistil na účtu dostatek použitelných peněžních prostředků k provedení převodu

     V den účinnosti příkazu k úhradě, jsou-li splněny uvedené podmínky jeho účinnosti, odepíše banka peněžní prostředky z účtu. Určí-li majitel účtu nebo disponent jako den účinnosti jiný, než pracovní den, provede banka převod nejbližší pracovní den. Příkaz k převodu musí být podán nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným dnem účinnosti.

11. Banka neodpovídá za škody vzniklé neprovedením příkazu v důsledku jeho neúplnosti, nesprávnosti, neplatnosti, nedostatečného krytí peněžními prostředky na účtu, nebo pozdního podání.

12. Banka je povinna zablokovat peněžní prostředky majitele účtu na základě rozhodnutí soudu, nebo jiného příslušného orgánu a realizovat exekuci, či jiné zákonné řízení v souladu s právními předpisy.

13. Příkazy k úhradě musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

         a) Bankovní spojení příkazce (plátce) – tj. číslo účtu příkazce a kód banky příkazce

         b) Bankovní spojení příjemce – tj. číslo účtu příjemce a kód banky příjemce.

         c) Částka k převodu uvedená číselně

         d) Označení měny převodu (tj. CZK)

         e) Konstantní symbol (pokud to vyžadují příslušné právní předpisy)

         f) Podpis podle podpisového vzoru

14. Úroky z peněžních prostředků na účtu náleží majiteli účtu ode dne, k němuž byly peněžní prostředky ve prospěch jeho účtu připsány, do dne, který předchází dni, k němuž byly peněžní prostředky z účtu majitele odepsány.

15. Ceny za poskytované služby účtuje banka podle sazebníku poplatků na vrub účtu.

Účtování cen na vrub účtu a z účtování úroků ve prospěch účtu provádí banka zpravidla měsíčně.

16. O všech zúčtovaných položkách a zůstatku na účtu informuje banka majitele účtu z účtu, který zasílá sjednané periodicitě.

17. Majitel účtu, nebo disponent má právo reklamovat závady v zúčtování a uplatňovat požadavek na jejich odstranění ve lhůtě do 3 měsíců od vzniku závady.

18. Banka v souladu s právními předpisy opraví vlastní chybné účtování na účtu bez odkladu po té, kdy chybné zúčtování zjistila, nebo se o něm dozvěděla od majitele účtu.

19. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvou vypovědět písemně bez udání důvodu.

20. Banka a majitel účtu jsou povinni před zrušením účtu vyrovnat vzájemné pohledávky a závazky.

21. Obchodní podmínky Sollbanky, a. s. nabývají účinnosti dnem 14. října 2008 a jsou k dispozici v bance. Banka je oprávněná je měnit, doplňovat, nebo je zrušit vydáním podmínek nových.

                                                                                                   

Sollbanka, a. s.